Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση με την επωνυμία «Δρακοπούλου Ευσταθία» (εφεξής καλούμενη «Επιχείρηση» ή «εμείς»), σέβεται και προστατεύει τα διακινούμενα μέσω διαδικτύου προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών, των μελών και πελατών (εφεξής καλούμενοι «Χρήστες», «Πελάτες» ή «εσείς») της ιστοσελίδας www.lovegreekdesign.com (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα» ή «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σκοπό έχει να σας ενημερώσει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνεται, καθώς επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Ν. 3471/2006 κά) αλλά και τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί τα δικαίωμα να αλλάξει ή και να τροποποιήσει τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών της και εντός των νόμιμων πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Με την περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή με την χρήση των οποιωνδήποτε παροχών ή υπηρεσιών ή την πραγματοποιήση συναλλαγής μέσω αυτής, οι Χρήστες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά να συμμορφωθούν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τις επιμέρους προϋποθέσεις, όπως αυτές τίθενται κατά την χρονική στιγμή της χρήσης αυτής, ενώ παράλληλα τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται τους παρακάτω αναφερόμενους περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών, όπως ισχύουν νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ότι συναινούν σε ότι χρειάζεται συναίνεση, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους ακόλουθους όρους οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Γενικά

Ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα και που εκουσίως καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ως μέλος και την δημιουργία του Λογαριασμού σας. Η αλήθεια, εγκυρότητα και ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε είναι αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών, ενώ η παροχή ψευδών πληροφοριών αντίκειται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Ανήλικοι χρήστες δεν έχουν υποχρέωση παροχής προσωπικών στοιχείων, ενώ σε περίπτωση καταχώρησης τέτοιων, θα διαγράφονται άμεσα με την έγγραφη κοινοποίηση στην Επιχείρηση της ηλικίας του Χρήστη.

Μέσω του Λογαριασμού σας έχετε μόνιμο δικαίωμα διαχείρισης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα επιλογής, εάν και σε ποιόν οι πληροφορίες αυτές θα γνωστοποιούνται.

Πληροφορίες που συλλέγουμε και Τρόπος Διαχείρισης

Η Επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει δύο είδη πληροφοριών για εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα: Προσωπικές πληροφορίες (όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρείας, αναγνωριστικό όνομα χρήστη – nickname, διεύθυνση, έδρα εταιρείας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση – emailaddress, στοιχεία τιμολόγησης εταιρείας, φωτογραφίες) και Μη προσωπικές πληροφορίες (όπως για παράδειγμα τις επιμέρους σελίδες της Ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και την διεύθυνση IP). Σε καμία δε περίπτωση δεν συλλέγονται και δεν επεξεργάζονται από την Επιχείρηση ευαίσθητα δεδομένα των Χρηστών, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997.

Οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια από τους Χρήστες είναι απαραίτητες για την καταχώρηση, επεξεργασία και εκπλήρωση των αγορών των προϊόντων από τον εκάστοτε Χρήστη. Η εκ μέρους σας επικοινωνία προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας,χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, για την συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών αυτών για λόγους στατιστικούς, ιστορικούς, οικονομικούς, βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της κ.ά. από τους υπαλλήλους της Επιχείρησης, ή/και ενδεικτικά αναφερόμενα από τους συνεργάτες της και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για λόγους διαφήμισης, προώθησης από απόσταση των υπηρεσιών της και για συγκεκριμένες διαφημιστικές επιχειρήσεις, για αποστολή διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων κά. Με την περιήγηση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής εκ μέρους των Χρηστών τεκμαίρεται ρητή και κατηγορηματική αποδοχή του δικαιώματος της Επιχείρησης να έρχεται σε επικοινωνίας μαζί σας, μέσω της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, όπως για παράδειγμα με ηλεκτρονικό τρόπο, με γραπτά μηνύματα και ανακοινώσεις.

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην διανέμει ή κοινοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη με τον οποίο δεν συνδέεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Εξαίρεση της ως άνω δεσμεύσεως της Επιχείρησης αποτελεί: α) η συμμόρφωσή της σε εφαρμοστέους νόμους, β) η εκ μέρους της ανταπόκριση σε έρευνες κυβερνητικών ή ημικυβερνητικών τοπικών ή αλλοδαπών Αρχών, γ) η συμμόρφωσή της με έγκυρη νομική διαδικασία, δ) η προστασία δικαιωμάτων και περιουσίας της Επιχείρησης, της Ιστοσελίδας ή άλλων Χρηστών αυτής.

Κοινοποιώντας στην Επιχείρηση Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω της περιήγησης ή χρήσης της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

Σύνδεσμοι (links)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων. Οι Χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από τις άλλες ιστοσελίδες και τους προτρέπουμε να διαβάζουν την Πολιτική Απορρήτου, τις Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτονται και γενικότερα να είναι προσεκτικοί με την επικοινωνία προσωπικών πληροφοριών σε ιστοσελίδες, εκτός αν εμπιστεύονται τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή-συντηρητή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης έχουν εφαρμογή αποκλειστικά στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

Προειδοποίηση Αλλαγών

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Πολιτική Απορρήτου οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των Χρηστών της. Σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση θα αναρτήσει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πώς τις διαχειριζόμαστε και τις χρησιμοποιούμε. Τέτοιες τροποποιήσεις της παρούσας θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών των ως άνω μεταβολών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για περιοδικές τροποποιήσεις.

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αποφασίσει να επεξεργαστεί προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώνεται στην παρούσα κατά τη διάρκεια της συλλογής των πληροφοριών, δεσμεύεται να σας προειδοποιήσει είτε με ανάρτηση στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα, εφόσον έχετε επικοινωνήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οπότε και θα έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή όχι την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τον διαφορετικό αυτόν τρόπο. Σε κάθε όμως περίπτωση εφόσον συνεχίζετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, αφού έχουν γίνει οι τροποποιήσεις, θεωρείται ότι τις αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Έαν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν οφείλετε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Cookies

Τα «cookies» συνιστούν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, κάνοντας έτσι την μελλοντική περιήγησή του στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των Χρηστών, για στατιστικούς λόγους και για να επισημαίνονται οι σελίδες που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, αλλά και για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι έχετε τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (browser) να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να επιλέξετε να ενημερώνεστε πριν την αποδοχή τους.

Η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, ώστε να διευκολύνει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα. Για παράδειγμα τα cookiesμπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διευκόλυνσή σας κατά την είσοδο σε προστατευμένες περιοχές της Ιστοσελίδας ή για να θυμούνται τις επιλογής τους οι Χρήστες. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή των cookiesστο πρόγραμμα περιήγησης (webbrowser), μερικά χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμα. Η ενεργοποίησή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Χρηστών και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εκάστοτε υπολογιστή.

Ασφάλεια

Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα για να προστατέψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από ακούσια αποκάλυψη και παρείσδυση από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ωστόσο ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όταν περιηγούνται ή κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε αποστείλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@lovegreekdesign.com.